Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 62 b

Du do thuyet luoc TVK 63

Du do thuyet luoc TVK 64 a