Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 34

Du do thuyet luoc TVK 35

Du do thuyet luoc TVK 36 a