Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 76 b

Du do thuyet luoc TVK 77

Du do thuyet luoc TVK 78