Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 89 b

Du do thuyet luoc TVK 90

Du do thuyet luoc TVK 91