Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 23 b

Du do thuyet luoc TVK 24

Du do thuyet luoc TVK 25 a