Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 106 b

Du do thuyet luoc TVK 107

Du do thuyet luoc TVK 108 a