Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 94

Du do thuyet luoc TVK 95

Du do thuyet luoc TVK 96 a