Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 96 b

Du do thuyet luoc TVK 97

Du do thuyet luoc TVK 98