Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 66 b

Du do thuyet luoc TVK 67

Du do thuyet luoc TVK 68 a