Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 108 b

Du do thuyet luoc TVK 109

Du do thuyet luoc TVK 110

Du do thuyet luoc TVK 111 a