Lục Vân Tiên  truyện

Poëmes Populaires Annamites – 1889

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

(nguồn: https://issuu.com/dreamteam1005/docs/l_c_v_n_ti_n_-_tr__ng_v_nh_k_)

Luc Van Tien - TVK 01Trang bìa

I. Vân-Tiên tạ thầy xin về đi thi

II. Vân-Tiên lên đường gặp lũ Sơn-Đài

III. Vân-Tiên cứu Kiều-Nguyệt-Nga

IV. Nguyệt-Nga về Hà-Khê

V. Vân-Tiên đi thi

VI. Vân-Tiên để Hớn Minh đi trước, mình về thăm nhà đã

VII. Vân-Tiên ra đi thi, ghé Võ-công gặp bạn

VIII. Vân-Tiên từ Võ-công, Thể-Loan, lên đường ra kinh, gặp Vương-Tử-Trực, Trịnh-Hâm, Bùi-Kiệm

IX. Vân-Tiên được tin mẹ chết, quày trở về – Trịnh-Hâm hại Vân-Tiên, trói tiểu-đồng trong rừng, xô Vân-Tiên xuống sông

X. Ngư ông vớt Vân-Tiên lên, đưa về nhà Võ-công

XI. Võ-công giả đưa về Đông-thành, đêm Vân-Tiên bỏ trong hang Thương-tòng

XII. Du-thần cứu ra khỏi hang, gặp lão tiều cõng Vân-Tiên về nhà

XIII. Hớn-Minh đem Vân-Tiên về chùa

XIV. Nguyệt-Nga nghe tin Vân -Tiên mất, buồn rầu khóc than

XV. Thái-sư đi nói Nguyệt-Nga cho con không được, nên oán mà xin vua đòi đi cống Hồ

XVI.Nguyệt-Nga nhảy xuống sông nhờ Quan-âm đem vô bờ, vào vườn gặp Bùi-ông đem về nuôi, bị Bùi Kiệm dỗ ngon dỗ ngọt

XVII. Nguyệt-Nga trốn họ Bùi, Lão-bà gặp đem về nuôi

XIII. Vân-Tiên nhờ thuốc tiên sáng mắt, bỏ chùa, từ Hớn-Minh đi về thăm cha

XIX. Vân-Tiên thi đậu Trạng-Nguyên, vua sai đi dẹp giặc với Hớn-Minh

XX. Vân-Tiên gặp Nguyệt-Nga, về tâu vua ơn đền oán trả rồi về vinh-qui cưới Nguyệt-Nga

Mục lục

Về người đặt thơ Lục Vân Tiên

Trang cuối

PDF Lục Vân Tiên  truyện – 1889 – P. J. B. Trương Vĩnh Ký