Lục Vân Tiên  truyện

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Luc Van Tien - TVK 40b

Luc Van Tien - TVK 41

Luc Van Tien - TVK 42a