Lục Vân Tiên  truyện

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Luc Van Tien - TVK 49b

Luc Van Tien - TVK 50

Luc Van Tien - TVK 51

Luc Van Tien - TVK 52

Luc Van Tien - TVK 53a