Lục Vân Tiên  truyện

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Luc Van Tien - TVK 18b

Luc Van Tien - TVK 19

Luc Van Tien - TVK 20

Luc Van Tien - TVK 21

Luc Van Tien - TVK 22

Luc Van Tien - TVK 23a