Lục Vân Tiên  truyện

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Luc Van Tien - TVK 03

Luc Van Tien - TVK 04

Luc Van Tien - TVK 05