Lục Vân Tiên  truyện

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Luc Van Tien - TVK 57b

Luc Van Tien - TVK 58

Luc Van Tien - TVK 59

Luc Van Tien - TVK 60

Luc Van Tien - TVK 61

Luc Van Tien - TVK 62

Luc Van Tien - TVK 63a