Lục Vân Tiên  truyện

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Luc Van Tien - TVK 64b

Luc Van Tien - TVK 65

Luc Van Tien - TVK 66