Lục Vân Tiên  truyện

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Luc Van Tien - TVK 06

Luc Van Tien - TVK 07

Luc Van Tien - TVK 08a