Lục Vân Tiên  truyện

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Luc Van Tien - TVK 44b

Luc Van Tien - TVK 45

Luc Van Tien - TVK 46

Luc Van Tien - TVK 47

Luc Van Tien - TVK 48

Luc Van Tien - TVK 49a