Lục Vân Tiên  truyện

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Luc Van Tien - TVK 15b

Luc Van Tien - TVK 16

Luc Van Tien - TVK 17

Luc Van Tien - TVK 18a