Lục Vân Tiên  truyện

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Luc Van Tien - TVK 67

Luc Van Tien - TVK 68

Luc Van Tien - TVK 69a