Lục Vân Tiên  truyện

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Luc Van Tien - TVK 69b

Luc Van Tien - TVK 70

Luc Van Tien - TVK 71

Luc Van Tien - TVK 72

Luc Van Tien - TVK 73

Luc Van Tien - TVK 74

Luc Van Tien - TVK 75

Luc Van Tien - TVK 76

Luc Van Tien - TVK 77

Luc Van Tien - TVK 78

Luc Van Tien - TVK 79