Lục Vân Tiên  truyện

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Luc Van Tien - TVK 53b

Luc Van Tien - TVK 54

Luc Van Tien - TVK 55

Luc Van Tien - TVK 56

Luc Van Tien - TVK 57a