Lục Vân Tiên  truyện

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Luc Van Tien - TVK 37b

Luc Van Tien - TVK 38

Luc Van Tien - TVK 39

Luc Van Tien - TVK 40a