PHẦN II. THƯ TỊCH TÀI LIỆU VIẾT VỀ TRƯƠNG VĨNH KÝ

(nguồn: Kỷ Yếu Triển Lãm Và Hội Thảo Petrus Trương Vĩnh Ký)

***

Anh Tú, Petrus Ký, người giữ vẹn khí tiết “bất xu thời” của bực đại nhân – [Web Petrus Ky Australia = https://petruskyaus.net/pk-nguoi-giu-ven-khi-tiet-bat-xu-thoi-cua-bac-dai-nhan-anh-tu/ ]

Âu Vĩnh Hiền. “Petrus Trương Vĩnh Ký, người đầu tiên phát huy nền văn học chữ quốc ngữ Việt Nam. [Web: Hoa Xương Rồng = http://hoaxuongrong.org/tai-lieu/petrus-truong-vinhkynguoidautienphat-huy-nen-van-hoc-chu-quoc-ngu-vn_a739

Ban Tuyên Gíao Tỉnh Bến Tre. “Trương Vĩnh Ký – con người của đất cù lao và sự nghiệp văn hóa.” Xưa &Nay, số 98 (8-2001), tr. 20- [XNIndex#3653]

Bách Khoa, số 217 ngày 15-1-1966: Kỷ niệm 100 năm báo chí Việt Nam. [nói về GiaĐịnh Báo,     v.v…]   [web: Nam Kỳ Lục Tỉnh: https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tap-chi/bach-khoa   hay http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-217.pdf]

Bằng Giang. Sương mù trên tác phẩm Trương Vĩnh Ký. Hà Nội : NXB Trẻ, 1993. [phân tích trong    sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016,    tr. 570-571. (OCLC: Hardvard, Unv.Arizona,Tempe, UC Berkeley, BNF)]

Bằng Giang. “Trương Vĩnh Ký “Cuốn sổ bình sanh.” Xưa &Nay, số 70-B (12-1999), tr. VIII- [XNIndex#2752] [KHONG CO]

Barquissau, Raphaël. Alexis Chavanne. Correspondence inédite en latin de Petrus Trương–vĩnh-Ký.Saigon, Publication de la Société des Etudes Indochinoises, 1934. [BNF]

Barthélemy, Pierre de. «A visit to Petrus-Ky,» from “Indo-chine 1894-1895: Cambodge,  Cochinchine, Laos, Siam Mémorial.” Posted by Tim Doling Historic Vietnam, website = http://www.historicvietnam.com/tim-doling/

Bernard, Hervé. “Henri Rieunier et la conquête de la Cochinchine”              [http://nguyentl.free.fr/Public/Herve-Bernard/HENRI_RIEUNIER_ET_LA_CONQUETE_DE_LA_COCHINCHINE_(1858-1863).pdf — Viết về Petrus Ký trang 36-]

Bouchot, Jean. Petrus J.B. Truong-Vinh-Ky (1837-1898), un savant et un Patriote Cochinchinois. Saigon, Nguyễn Văn Của, 1927. [TVKHTHSg, Australian National Library]

[Web Petrus Ky Australia = https://petruskyaus.net/un-savant-et-un-patriote-cochinchinois-petrus-j-b-truong-vinh-ky-jean-bouchot/ ]

Bouchot, Jean. Petrus J.B. érudit cochinchinois, 1837-1898. Saigon : C. Ardin, 1925. [LC, BNF]

Bùi, Kha. “Trương Vĩnh Ký phản bội tổ quốc sao gọi là nỗi oan thế kỷ?” [web: Sách hiếm = http://sachhiem.net/BUIKHA/BuiKha32.php]

Bùi, Thụy Đào Nguyên. “Giới thiệu Cổ Gia Định phong cảnh vịnh.” [Web: Chim Việt Cành Nam     = http://chimviet.free.fr/40/btds088_cogiadinhphongcanhGT.htm

Bùi, Vĩnh Phúc. “Đọc Kiều của Trương Vĩnh Ký, nghĩ về ngôn ngữ Việt và một vài khía cạnh biến đổi ngữ âm, ngữ nghĩa trong tiếng Việt.” [Web = Diễn Đàn Thế Kỷ = Kỳ 1:      https://www.diendantheky.net/2018/12/bui-vinh-phuc-oc-kieu-cua-truong-vinh.html và Kỳ 2:        https://www.diendantheky.net/2018/12/bui-vinh-phuc-oc-kieu-cua-truong-vinh_16.html     — cũng xuất bản trong: Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký.  Westminster: Ban Tổ Chức Hội Thảo Tưởng Niệm Petrus Trương Vĩnh Ký, 2019, tr. 46-87.] hay  [“ Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký” trên Website Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu:  https://petruskyaus.net/ky-yeu-pk-2018-doc-kieu-cua-truong-vinh-ky/]

Cao, Thế Dung. “Trương Vĩnh Ký trở về với con đường văn hóa, văn học.” [Web: Hội Ái Hữu Petrus Ký Âu Châu =  http://www.petrusky.de/index.php/35-pk-startseite/pk-ongpetrustvk/54-truong-vinh-ky-tr-v-v-i-con-du-ng-van-hoa-van-h-c ]

Cao, Tự Thanh. “Trương Vĩnh Ký trong quá trình tái cấu trúc xã hội ở Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX         [web Trục Nhật Phi: https://trucnhatphi.wordpress.com/2008/12/01/tr%C6%B0%C6%A1ng-vinh-ky-trong-qua-trinh-tai-c%E1%BA%A5u-truc-xa-h%E1%BB%99i-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-nam-n%E1%BB%ADa-sau-th%E1%BA%BF-k%E1%BB%B7-xix/ hay = Web Nhatbook.com = https://nhatbook.com/2018/08/22/truong-vinh-ky-trong-qua-trinh-tai-cau-truc-xa-hoi-o-viet-nam-nua-sau-the-ky-xix/]

Cao, Xuân Hạo. “Trương Vĩnh Ký trong lịch sử ngữ học Việt Nam.” [trích trong: Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ký, Nỗi oan thế kỷ.Hà Nội: Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 584-589.]

Cao, Xuân Hạo. “Trương Vĩnh Ký và những công lao với tiếngViệt. [web: Văn hóa Nghệ An =           http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/truong-vinh-ky-va-nhung-cong-lao-voi-tieng-viet]

Cao Xuân Hạo.”Tiếng Việt, những công lao bị quên lãng.” [ web: Tượng đài Petrus Ký hải ngoại: https://petruskymonument.wordpress.com/2017/03/25/tieng-viet-nhung-cong-lao-bi-quen-lang-cao-xuan-hao/]

Cát Linh. “Petrus Ký, nỗi oan thế kỷ hay lịch sử bị chối bỏ.” [web RFA =             https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/book-about-19th-century-catholic-prominent-scholar-banned-cl-01062017130839.html?searchterm:utf8:ustring=%20Petrus%20K%C3%BD%2C%20n%E1%BB%97i%20oan%20th%E1%BA%BF%20k%E1%BB%B7%20hay%20l%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%20b%E1%BB%8B%20ch%E1%BB%91i%20b%E1%BB%8F]

Chavanne, Alexis. Raphaël Barquissau. Correspondence inédite en latin de Petrus Trương–vĩnh-Ký. [Lettres du Dr. Alexis Chavanne.] Saigon, Publication de la Société des Etudes Indochinoises,[BNF]

Chính Đạo. Hồ Chí Minh: Con người & huyền thoại, tập 1: 1898-1925, tái bản có bổ sung.             Houston, TX: Văn Hóa, 1997.[“phóng ảnh không đầy đủ về lá thư Petrus Key: trang 68”.]       [“Xem thêm / see also” Nguyên Vũ và Vũ Ngự Chiêu.]

Chu, Quang Trứ, Nguyễn Thanh Hằng, Hồ Hữu Phước. “Bình luận về Trương Vĩnh Ký.” Tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử, số 62 (5-1964), tr. 27-29.]

Comité de l’érection du monument Pétrus Ky. «Xem / See» «Erection d’Une Statue à Petrus Ky–Saigon (1927)» : Procès-verbal de réunion.» [web – Entreprises-colonials.fr             http://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Statue_Petrus-Ky-1927.pdf] Cordier, Henri. «Alphonse Milne-Edwards, Adrien René Franchet, Louis Gaillard,Nicholas J.Hannen, V.P. Vasiliev, Petrus Truong vinh Ky.”T’oung Pao, Jan, 1, 1900, vol.1, p.256. [Indosinica 2-3 p.1862]

Cordier, Henri.  «Petrus Trương- Vĩnh- Ký – Nécrologie » / par Henri Cordier. Toung Pao.2e S érie, I, no.3, Juillet, 1900, p. 261-268. (*Note: avec Bibliographie, mort Sept. 1898. [Indosinica 2-3 p. 1862]

Cortambert, Richard. “Impressions d’un Japonais en France: suivies des impressions des  Annamites en Europe : L’interprète Petrus Truong-Vinh-Ky” receuillies par Richard Cortambert. Paris : Achille Faure, 1864. [p. 179-205.] [https://books.google.com/books?id=XElQAAAAcAAJ&pg=PA208&lpg=PA208&dq=Impressions+des+Annamites+en+Europe:+l%E2%80%99interpr%C3%A8te+P%C3%A9trus+TruongVinhKy&source=bl&ots=mdhxh9ada1&sig=tFZIH5Gy5ZjifpkUkgvGkOthquc&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiUj7vlk8jdAhWhjlQKHfw3D6AQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=Impressions%20des%20Annamites%20en%20Europe%3A%20l%E2%80%99interpr%C3%A8te%20P%C3%A9trus%20Truong-VinhKy&f=false]

Cortambert, Richard  (ghi lại, 1864). (Nguyễn Vy Khanh dịch)Cảm tưởng của người Việt Nam ở Âu Châu: Nhà thông ngôn Petrus Trương Vĩnh Ký» «Impressions des Annamites en Europe: l’interprète Pétrus Truong-Vinh-Ky»). [web :Tượng đài Petrus Ký hải ngoại = Petrus Ky Monument Overseas = https://petruskymonument.wordpress.com/2017/03/29/cam-tuong-cua-nguoi-viet-%E2%80%90-nam-o-au-chau-nha-thong%E2%80%90ngon-petrus-truong-vinh-ky impressions-de/] [bản Việt ngữ], — [bản Pháp ngữ] = có nhan đề “Impressions d’un Japonais en France: suivies des impressions des Annamites …” by Richard Cortambert]

D. “Truong-vinh-Ky, dit Petrus Ky, savant et patriote” Indochine illustrée, v.188 (1944), p. 4-7.[TV Viện Việt Học]

“Danh Nhân Bến Tre : Ông Trương Vĩnh Ký. » [Web: BenTreHome,net = http://www.bentrehome.net/forums/index.php?showtopic=3518]

Diệu Hoa. “Trương Vĩnh Ký với tệ nạn cờ bạc và nha phiến.” Xưa &Nay, số 24 (2-1996), tr. 19-       [XNIndex#527]

Doling, Tim. Historic Vietnam. [website có bài về Petrus Ký bằng tiếng Anh với nhiều hình ảnh màu đẹp : *Petrus Ky / by Barthélamy, (tr. 3-26]  http://www.historicvietnam.com/a-visit-to-petrus-ky/

* Petrus Ky: [pt.1] historical memories of Saigon and its environs, 1885 (pt.1) = http://www.historicvietnam.com/historic-memories-1/

*Petrus Ky:(pt.2): http://www.historicvietnam.com/historic-memories-2/

*Petrus Ky (pt.3): http://www.historicvietnam.com/historic-memories-3/

*Old Saigon Building of the week – Petrus Ky mauseleum =                http://www.historicvietnam.com/petrus-ky-mauseleum]

Dương, Thu Hằng. “Bàn thêm về vai trò truyền bá quốc ngữ của Trương Vĩnh Ký.” Tạp chí Khoa học và      Cọng Nghệ, Đại Học Thái Nguyên, số 5 (2011), tr. ? [http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/ban-them-ve-vai-tro-truyen-ba-chu-quoc-ngu-cua-truong-vinh-ky-33197.html]

Dương, Thu Hằng. “Bàn thêm về vai trò truyền bá quốc ngữ của Trương Vĩnh Ký.” trong  Kỷ yếu Hội Thảo Việt Nam Học, những phương diện văn hóa truyền thống (tháng 9-2015). Hà Nội: NXBKhoa Học Xả Hội, 2015; Tạ chí Khoa Học & Công Nghệ, số 80:4., tr. 3-7.

Dương, Thu Hằng. “Thông Loại Khóa Trình, chuyên san văn hóa, giáo dục đầu tiên ở Việt Nam.” Tạp chí Nghiên Cứu Văn Học, số 6 (2009), [13 tr., do tác giả cung cấp]

Dương, Thu Hằng. “Tìm hiểu ngôn ngữ trong Chuyện Đời Xưa (1866) của Trương Vĩnh Ký.” Tạp chí Khoa học và Cọng Nghệ, Đại Học Thái Nguyên, số 58:3 (2009), tr.28-33.             [http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/tim-hieu-ngon-ngu-trong-chuyen-doi-xua-1986-cua-truong-vinh-ky-1046.html]

Dương, Thu Hằng. Trương Vĩnh Ký và bước khởi đầu đời sống văn chương Việt Nam hiện đại. Hà Nội : NXB  Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2013.

Dương, Thu Hằng. “Trương Vĩnh Ký với việc bảo tồn văn hóa truyển thống.”  Tạp chí Văn Hóa Dân Gian, số 3 (2015), tr. 70-75. (http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Upload/Collection/brief/brief_51885_55733_75201614596duongthuhang.pdf)

“Đánh giá một nhân vật lịch sử” [Trương Vĩnh Ký]. [tác giả Vô Danh.] Tạp chí Nghiên Cứu Lịch      Sử, số 23 (2-1961) tr.5-7.

Đặng, Châu Long. “Petrus Trương Vĩnh Ký Non morietur in aeternum : Kỷ niệm 118 năm ngày          mất Học giả Jean-Baptiste Petrus Trương Vĩnh Ký.” [Web Sáng tạo = https://sangtao.org/2016/09/19/petrus-truong-vinh-ky-non-morietur-in-aeternum/]

Đặng, Huy Vận & Hoàng, Văn Lân. “Nhìn nhận Trương Vĩnh Ký thế nào cho đúng.Tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử, số 61 (1964), tr. 16-30.

Đặng, Thúc Liêng. Trương Vĩnh Ký, hành trạng. Saigon : Xưa Nay, 1927. [Web TV Quốc GiaVN — VietMessenger = http://vietmessenger.com/books/?title=truong%20vinh%20ky%20hanh%20trang] – Tài liệu của GS. Nguyễn Văn Sâm, tặng bản PDF cho TV Viện Việt Học]

Đặng, Thúc Liêng. Trương Vĩnh Ký, hành trạng. [Web Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu = https://drive.google.com/file/d/1N6eKFUEy5gf7T9OOzO0OVIxCbBinvJM5/view?usp=sharing]

Đinh, Xuân Lâm. “Báo cáo đề dẫn tọa đàm Trương Vĩnh Ký để đi tới một đánh giá thỏa đáng về Trương Vĩnh Ký.”  Xưa &Nay, số 98 (8-2001), tr. 17- [XNIndex#3652]

Đinh, Xuân Lâm. “Để đi tới một đánh giá thỏa đáng về Trương Vĩnh Ký.” [trích trong:Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ký, Nỗi oan thế kỷ. Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 577-583.]

Đỗ, Lai Thúy. “Trương Vĩnh Ký: người mở đầu cho cuộc trò chuyện Đông Tây” [web Nam Kỳ            Lục Tỉnh: https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/a-b-c-d/dho-lai-thuy/truong-vinh-ky-nguoi-mo-dau-cho-cuoc-tro-chuyen-dong-tay]

Đỗ, Quang Vinh. “Petrus Trương Vĩnh Ký (1837-1898) a great cultural name, the first erudite             philologist of the Vietnamese literature of ‘Quốc ngữ’.”             [http://doquangvinhvenguon.com/uploads/3/4/8/2/34828795/petrus_ky_in_english_newest.pdf]

Đỗ, Quang Vinh. “Vinh danh Trương Vĩnh Ký (1837-1898) một nhà văn hóa lớn, một nhà bác ngữ học.” http://doquangvinhvenguon.com/uploads/3/4/8/2/34828795/petrus_ky_updatevietnewest.pdf

Đoàn, Khoách. “Trương Vĩnh Ký Di Cảo, hay, Tài liệu, thủ bút còn lại của Trương Vĩnh Ký” Dòng Việt, số 7 (mùa Đông năm 1999), tr.349-370. [web Nam Kỳ Lục Tỉnh: http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Dong%20Viet/Dong%20Viet%20so%207.pdf  Xem thêm tr.27-48 của bài này]

Đoàn, Lê Giang, “Petrus Ký – Nỗi Oan Thế Kỷ, Một Quyển Sách Nên Đọc, Nhưng Vẫn Còn Xa So Với Kỳ Vọng Của Độc Giả”, January 6, 2017” [web: anh Ba Sam = https://anhbasam.wordpress.com/2017/01/07/11-252-petrus-ky-noi-oan-the-ky-mot-quyen-sach-nen-doc-nhung-van-con-xa-so-voi-ky-vong-cua-doc-gia/]

Đoàn, Lê Giang, “Ứng xử thời cuộc của Trương Vĩnh Ký có hoàn toàn đúng đắn không?”, January 7, 2017. [https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=396625684013342&id=100009977416332]

Đoàn Trung Còn – Tiểu sử Trương Vĩnh Ký

[Web Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu = https://petruskyaus.net/tieu-su-truong-vinh-ky-doan-trung-con/]

Đức Trọng – Trương Vĩnh Ký – người mở đường của báo chí Quốc ngữ Việt Nam

[Web Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu = https://petruskyaus.net/truong-vinh-ky-nguoi-mo-duong-cua-bao-chi-quoc-ngu-viet-nam-duc-trong/]

«Erection d’Une Statue à Pétrus Ky – Saigon (1927) : Procès-verbal de réunion.» / Comité de             l’érection du monument Pétrus Ky. [web – Entreprises-colonials.fr             http://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Statue_Petrus-Ky-1927.pdf]

Gia Định Báo, tờ báo Việt ngữ đầu tiên / Nhiều tác giả. Hanoi: NXB Văn Hóa & Văn Nghệ, 2018.

H. H. “Giới thiệu về Trương Vĩnh Ký.” Tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử, số 56 (1963), tr. 13-23.

Hồ, Hữu Tường. “Hiện Tượng Trương Vĩnh Ký, hay là, Hóa trình từ người trí thức đến kẻ sĩ phu ” Bách Khoa, so 414 (N*), 1974, tr. 15-22. [web Nam Kỳ Lục Tỉnh = http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-414.pdf — [trích trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, nỗi oan thế kỷ. Hanoi : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 530-534. (OCLC: Hardvard, Univ. Arizona,Tempe, UC Berkeley, BNF)]

Hồ, Song. “Bàn thêm về Trương Vĩnh Ký.” Tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử, số 61 (1964), tr.31-34.

Hoài Anh. “Trương Vĩnh Ký với văn học quốc ngữ.” Xưa &Nay, số 92 (5-2001), tr. 20- [XNIndex#3540]

Hoàng, Lại Giang. Trương Vĩnh Ký, Bi Kịch Muôn Đời. Hà Nội : Nhà Xuất Bản Văn Hoá Và Thông Tin, 2001. [phân tích trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 572. (OCLC: Hardvard, Univ. Arizona, Tempe, UCBerkeley, BNF)]  [TV Viện Việt-Học]

Hoàng, Thụy Văn. “Hội thảo tưởng niệm nhà bác ngữ học Trương Vĩnh Ký (1837-1898).” – [Blogpost Hoàng Thụy Văn – Tường thuật rất đầy đủ cũng như ghi âm những bài tham luận, hình ảnh triển lãm của Hội thảo này diễn ra tại Hội trường Nhật báo Người Việt ở Westminster, California, ngày 8-12-2018. –  https://hoangthuyv.blogspot.com/search?q=tr%C6%B0%C6%A1ng+v%C4%A9nh+k%C3%BD ]

Hoàng, Thụy Văn. “Ra mắt Kỷ Yếu ‘Triển Lãm và Hội thảo Trương Vĩnh Ký – 2019.” – [Blogpost Hoàng Thụy Văn – Tường thuật rất đầy đủ cũng như ghi âm những bài tham luận, hình ảnh  của các diễn giả, thính giả tại buổi ra mắt sách này, diễn ra tại Hội trường Nhật báo Người Việt ở Westminster, California, ngày 1-9-2019. – http://hoangthuyv.blogspot.com/2019/09/ra-mat-ky-yeu-trien-lam-va-hoi-thao.html

Hoàng, Văn Lân & Đặng Huy Vận. “Nhìn nhận Trương Vĩnh Ký thế nào cho đúng.” Tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử, số 61 (1964), tr. 16-30.

Honey,Patrick James. “Trương Vĩnh Ký và Chuyến đi Bắc-kỳ năm Ất-hợi (1876) qua con mắt một nhà nghiên cứu nước ngoài” – Trần Hải Yến dịch [Web Talawas = http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12946&rb=0302]

Hồng Lê Thọ. “Kỷ niệm lần giỗ thứ 110 (01/09/2008) của Trương Vĩnh Ký.” [web VietSciences 1-9-2008 =            http://vietsciences.free.fr/vietnam/danhnhan/tacgia/truongvinhky-hlt.htm]

Huyền Mặc Đạo Nhân. Trương Công thiệt lục. Saigon : Truong Vinh Tong, 1927. (BNF)

[Web Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu = https://petruskyaus.net/truong-cong-thiet-luc-tvk-huyen-mac-dao-nhan/]

Huyền Mặc Đạo Nhân. “Danh nhơn Nam Kỳ: Cụ Trương Vĩnh Ký.” Đồng Nai, số 23-24 (15e janvier-1er février, 1933), p. 21-26. [Bài báo này có in hình Trương Vĩnh Ký mặc triều phục (tr.23), và bài « Thơ tuyệt mạng » của TVKý (tr.24) [TV KHTHSg. TV VVH.]

[Web Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu = https://petruskyaus.net/danh-nhon-nam-ky-cu-truong-vinh-ky-huyen-mac-dao-nhan/ ]

Huỳnh, Ái Tông. “Trương Vĩnh Ký (1837-1898)” [web = VietSciences =            http://vietsciences.free.fr/vietnam/danhnhan/tacgia/truongvinhky.htm

Huỳnh, Văn Tòng. Lich sử báo chí Việt Nam: từ khởi thủy đến 1945. Tp. Hồ Chí Minh: NXB Tp. Hồ  Chí Minh, 2000. [nói về Gia Định báo, tr. 58-69.]

Khổng, Xuân Thu. Trương Vĩnh Ký : 1837-1898. Saigon: Tân Việt, 1954  [Web: Tủ sách tiếng         Việt = https://tusachtiengviet.com/images/file/ncFPoLy70wgQAP1h/truong-vinh-ky.pdf]  [TV KHXH]

Kỷ yếu triển lãm và hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký, ngày Thứ Bảy 8 tháng 12 năm 2018 tại nhật báo Người Việt, Little Saigon, Nam California / nhiều tác giả. Westmister, CA : Ban Tổ Chức Hội          Thảo xuất bản, 2019. [Xem thêm : Trần Doãn Nho : Giới thiệu, điểm sách Kỷ yếu triển lãm và hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký =  https://www.nguoi-viet.com/van-hoc-nghe-thuat/doc-sach-ky-yeu-trien-lam-va-hoi-thao-truong-vinh-ky/]

Lê, Nguyên. “Gia Định Báo: tờ báo Việt ngữ đầu tiên” [Web: Văn hóa Nghệ An ]             http://vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/gia-dinh-bao-to-bao-viet-ngu-dau-tien]

Lê, Thanh. Trương Vĩnh Ký, biên khảo. Hà Nội : Tân Dân, 1943. (Phổ thông chuyên san) (Phổ Thông bán nguyệt san, năm 8, số 3, lớp mới, 9-1943. [web Tủ sách tiếng Việt = https://tusachtiengviet.com/images/file/cND1se4m1QgQAA4F/truong-vinh-ky.pdf]

[Web Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu = https://petruskyaus.files.wordpress.com/2022/07/le-thanh-truong-vinh-ky-bien-khao.pdf ]

Lê, Thành Ý. Petrus Trương Vĩnh Ký, patriot et savant Annamite (Pe1trus Trương-Vĩnh Ký nhà yêu nước và bác học Việt Nam : Conference faite au Grand Amphitheâtre de l’Université Indochinoise.          Tirage à part du B.G.I.P de juin-aout 1937. Saigon: Nhà in Ngo-Tu-Ha, 1937. [12 tr., TVQG           VN – Ký hiệu V5(1) 5-4 / P207R]

Lê, Thiếu Nhơn. “Bản dịch Truyện Kiều của Trương Vĩnh Ký.” [Web: Lê Thiếu Nhơn = http://www.lethieunhon.vn/2018/08/ban-dich-kieu-cua-truong-vinh-ky.html]

Lê, Văn Đặng. “Trương Vĩnh Ký, thân thế và sự nghiệp.” [web han-nom.org =                 https://www.hannom.org/eBooks/Petrus%20Ky%20Con%20nguoi%20va%20Su%20nghiep-Nov%202012.pdf;] hay [http://www.han-nom.org/LinhTinh/Petrus%20Ky%20Con%20nguoi%20va%20Su%20nghiep-Nov%202012.pdf]

Lê, Văn Đoàn. “Tiểu luận về Gia định Báo”. [Web : http://tuubatsau.blogspot.com/2013/10/tieu-luan-ve-gia-inh-bao.html

Lưu, Hữu Phước. Chant du Lycée Pétrus Trương Vĩnh Ký. Musique de Lưu Hữu Phước, paroles de M. Le Jeannic. [lyrics are written in French. No place and date of publication. (from Archives of Charles Trương Vĩnh Tống (Truong Vinh Ký‘s descendants)] [trích từ Anne Madelin’s thesis, không có số trang, sau tr. 104] [tài liệu do bà Christine Nguyễn tặng TV VVH]

Madelin, Anne. Petrus J.B. Trương Vĩnh Ký (1837-1898): un lettré cochinchinois entre deux cultures. Paris : Université de Paris Diderot, 1995. [Luận văn Cao học ngành Sử học (Maitrise d’histoire) [tài liệu do bà Christine Nguyễn tặng TV VVH]

Mai, Hạnh. Tìm hiểu thực chất vấn đề Trương Vĩnh Ký trong lịch sử Việt Nam.” Tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử, số 58 -1964 , tr. 15-28. [trích trong sách của Nguyễn Đình Đầu.             Petrus Ký, nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 443-465. (OCLC: Hardvard, Unv. Arizona, Tempe, UC Berkeley, BNF)]

Mai, Thanh Truyết. “Petrus Trương Vĩnh Ký, nhà văn hóa dân tộc.” (Bài nói chuyện ngày 22-10-       2017 tại San Jose, CA) ”. [web Tượng đài Petrus Ký hải ngoại = Petrus Ky Monument Overseas =  https://petruskymonument.wordpress.com/2017/10/23/petrus-truong-vinh-ky-nha-van-hoa-dan-toc-mai-thanh-truyet/

Mẫn Quốc. “Trương Vĩnh Ký, một nhà bác học trứ danh đã ngang nhiên đóng vai trò đặc vụ tình báo, làm tay sai đắc lực cho giặc Pháp.”Tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử, số 60-1964. tr.3945.  [trích trong: Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ký, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội :Nhã Nam, TriThức, 2016, tr. trang 489-500.]

Mạnh Kim. “Người ta vẫn còn “sợ” những vĩ nhân thật sự như cụ Trương Vĩnh Ký?” [Web:Anh Ba Sàm. = https://anhbasam.wordpress.com/2017/01/05/11-229-nguoi-ta-van-con-so-nhung-vi-nhan-that-su-nhu-cu-truong-vinh-ky/]

Mạnh Tùng. “Ngôi trường thời Pháp mang tên học giả Trương Vĩnh Ký.” [Web = Người đô thị        = https://nguoidothi.net.vn/ngoi-truong-thoi-phap-mang-ten-hoc-gia-truong-vinh-ky-9692.html]

Minh Chi.”Quan Điểm Của Phật Giáo Về Con Người & Nhân Vật Trong Việc Nhận Định Về Trương Vĩnh Ký.” Xưa & Nay, sớ 94 (6-2001) tr. 14-16.

“Một  chỗ đứng cho một học giả lớn.” Xưa & Nay, số 24 (2-1995), tr.21, cột 1.

Nam Kỳ Nhựt Trình, số 46 ngày 8-9-1898. “Trương Sĩ Tải Tiên Du” – Bài viết về đám tang Trương Vĩnh Ký đăng trên báo Nam Kỳ Nhựt Trình, số 46 ngày 8-9-1898,được chép lại và xuất bản trong sách Hiện Tượng Trương Vĩnh Ký / chủ biên: Trần Văn Đạt, Lê Thành Lân, Phạm Hồng Đãnh. Liên Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Nam-Bắc California và nhóm Petrus Ký.org, 2005, (tr. 232-237)  [web: Huy Lữ  Trần Văn Đạt  = https://www.tranvandat.com/home/–1/pk-%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u/] – được đăng lại trên Diễn Đàn Thế Kỷ với tựa đề: “Báo Nam Kỳ Nhựt Trình, số ngày 8-9-1898 tường thuật tang lễ học giả Trương Vĩnh Ký: Trương Sĩ Tải Tiên Du.” [https://www.diendantheky.net/2018/11/bao-nam-ky-nhut-trinh-so-46-ngay-8-9.html]

Ngọc Lễ. “Petrus Ký thăng trầm trong dòng lịch sử.” [Web VOA = https://www.voatiengviet.com/a/p%C3%A9trus-k%C3%BD-th%C4%83ng-tr%E1%BA%A7m-trong-d%C3%B2ng-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD/4692045.html]

Nguyên Nguyên. Thử nhận xét về “Tâm Bút” phê phán Petrus Ký” [Web Petrus Ky Australia =        https://petruskyaus.net/thu-nhan-xet-ve-tam-but-phe-phan-petrus-ky/]

Nguyên Vũ. “Góp phần nghiên cứu về Trương Vĩnh Ký.” [Web Hồn Việt:             http://honvietquochoc.com.vn/bai-viet/4908-gop-phan-nghien-cuu-ve-truong-vinh- ky.aspx ] – “Xem thêm / see also” Vũ Ngự Chiêu; Chánh Đạo.

Nguyên Vũ. Ngàn Năm Soi Mặt: Góp Phần Nghiên Cứu Về Trương Vĩnh Ký (1837-1898).            Houston, Tx. : Văn Hóa, 2002, 2010. [tr.157-269]

Nguyên Vũ. Paris, Xuân 1996. Houston, Tx. : Nhà Xuất Bản Văn Hoá, 1997. [TVVVH] – “Xem thêm /     see also” Vũ Ngự Chiêu; Chánh Đạo.]

Nguyễn, Anh. “Vài ý kiến về Trương Vĩnh Ký.” Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 57 (12-1963), tr. 17-27;   38.

Nguyễn, Christine. Petrus J. B. Truong Vinh Ky (1837-1898) and theDissemination of Quoc Ngu: an Annotated bibliography of works by and about a Vietnamese scholar.  New York : Queens College, City University of NY, 1995. [Luận văn cao học ngành Thư viện học (Master of Library Science] (BNF, tác giả gửi tặng TV VVH))

Nguyễn, Công Huân – Mối tương quan giữa Trương Vĩnh Ký và Nguyễn Công Trứ [Web: https://petruskyaus.net/moi-tuong-quan-giua-truong-vinh-ky-va-nguyen-cong-tru-suy-luan-cua-duy-viet-nguyen-cong-huan/]

Nguyễn, Duy Oanh. Tỉnh Bến Tre trong lịch sử Việt Nam: từ 1757-1945. Saigon: Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách  Văn hóa, 1971. (436 tr.) [tr. 305-312 nói về Trương Vĩnh Ký web Tủ sách tiếng Việt = https://tusachtiengviet.com/a309/tinh-ben-tre-trong-lich-su-viet-nam]

Nguyễn, Đắc Xuân. Nam Bộ Với Triều Nguyễn Và Huế Xưa [“Xuất Và Xử Trong CuộcĐời Chính Trị Của Trương Vĩnh Ký”]. Huế : Hồng Đức, 2015. [https://www.scribd.com/document/337156787/Nam-B%E1%BB%99-V%E1%BB%9Bi-Tri%E1%BB%81u-Nguy%E1%BB%85n-Va-Hu%E1%BA%BF-X%C6%B0a-Nguy%E1%BB%85n-%C4%90%E1%BA%AFc-Xuan]

Nguyễn, Đình Đầu. Petrus Ký,nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016. [OCLC: Hardvard, Unv.Arizona,Tempe, UC Berkeley, BNF] – [Sách mới phát hành đã bị thu hồi và cấm lưu hành tại Việt Nam – Xem web BBC = https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38561438] [BNF, LC, UC Berkeley, Harvard Univ, Arizona State Univ., Tempe…]

Nguyễn Đình Đầu. “Trương Vĩnh Ký niên biểu.” [trích sách của Nguyễn Đình Đầu.Petrus Ky, nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức,  2016, tr. 41-49. [OCLC: Harvard, Univ. Arizona, Tempe, UC Berkeley, BNF)]

Nguyễn, Hải Lộc. Tìm hiểu Gia Định báo. Sài Gòn : Viện Đại Học Vạn Hạnh, Phân khoa Văn học và Khoa học Nhân văn, Ban Cử nhân báo chí, 1972. [Luận văn Cao Học Ban Báo Chí] [TV KHTHSg]

Nguyễn, Huệ Chi (biên soạn.) “Trương Vĩnh Ký” [tiểu sử] trích trong Đỗ Đức Hiếu (chủ biên) Từ điển Văn học (bộ mới), Hà Nội : NXB Thế giới, 2004. [tr.1865-1866]

Nguyên HươngPetrus Trương Vĩnh Ký (1837-1898) [Web: https://petruskyaus.net/petrus-truong-vinh-ky-nguyen-huong/%5D

Nguyễn, Khắc Đạm. “Cần nhận rõ chân tướng Trương Vĩnh Ký để đánh giá cho đúng.” Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 59 (2-1964), tr. 33-42, 46. [trích trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 466-482. (OCLC: Harvard, Unv.Arizona,Tempe, UC Berkeley, BNF)]

Nguyễn, Khắc Xuyên. “Về tượng đài kỷ niệm Petrus Ký.” Xưa &Nay, số 121 (3-  2002), tr. 25-       [XNIndex#3967] [KHONG CO]

Nguyễn, Phan Quang. “Một số tư liệu về Trương Vĩnh Ký với những tác phẩm của ông.” Tạp chí        Nghiên cứu Lịch sử, số 3 (328) (2003), tr.82-86.

Nguyễn, Quang Duy. “Trương Vĩnh Ký, nhà giáo dục yêu nước.” [Web BBC tiếng Việt = https://www.bbc.com/vietnamese/forum-46455314

Nguyễn, Sinh Duy, Phạm Long Điền. Cuốn sổ bình sanh. Saigon : Nam Sơn, 1975. [TVKHTHSg]

Nguyễn, Sinh Duy. Cuốn sổ bình sanh. Hà Nội : Văn Học, 2004. [Cornell, OCLC]

Nguyễn, Sinh Duy. “Thảo luận về Trương Vĩnh Ký – Trả lời bài viết của bà Trần Thị Nim ; TC Xưa &        Nay, 1994.” Xưa &Nay, số 8 (11-1994), tr. 20-22. [XNIndex#176]

Nguyễn, Sinh Duy. “Thương xác cùng nhà học giả Hồ Hữu Tường về hiện tượng Trương Vĩnh Ký.” Bách Khoa, số 416 (P*), 1974, tr. 15-25. [Web: Nam Kỳ Lục Tỉnh = http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-416.pdf –           [trích trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 535-544. (OCLC: Harvard, Unv.Arizona,Tempe, UC Berkeley, BNF)]

Nguyễn, Sinh Duy. “Về sự nghiệp văn hóa của Trương Vĩnh Ký.” Xưa & Nay, số 4 (7-1994), tr.18- [XNIndex#91]

Nguyễn,Tấn Đắc. “Đọc tờ Thông Loại Khóa Trình của Petrus Ký.” Trích trong: Văn hóa, văn học từ một góc nhìn. Tp Hồ Chí Minh: Khoa Học Xã Hội, 2002, tr.89-96.

Nguyễn, Tấn Đắc. “Thông Loại Khóa Trình của Trương Vĩnh Ký.” Xưa & Nay, số 68-B (10-1999), tr.           26- [XNIndex#2632] [KHONG CO]

Nguyễn, Thanh Liêm. “Petrus Ký: người con của đất Vĩnh Long, nhà văn hóa giáo dục lớn của người dân Việt.” [Web Nam Kỳ Lục Tỉnh = https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/n/nguyen-thanh-liem/petrus-ky-nguoi-con-cua-dat-vinh-long-nha-van-hoa-giao-duc-lon-cua-nguoi-dan-viet]

Nguyễn, Văn Sâm. “Bài “Hịch con quạ”: Phải chăng Trương Vĩnh Ký nói chuyện đánh Tây?” [web nam Kỳ Lục Tỉnh = https://sites.google.com/site/nkltnguyenvansam/tuyen-tap/van-hoc—bien-khao/bai-hich-con-qua-phai-chang-truong-vinh-ky-noi-chuyen-danh-tay

Nguyễn Văn Sâm – Đọc Nữ Tắc, công trình phiên chuyển từ Chữ Nôm sang Quốc Ngữ của Trương Vĩnh Ký (1911) [web: https://petruskyaus.net/doc-nu-tac-cong-trinh-phien-chuyen-tu-chu-nom-sang-quoc-ngu-cua-truong-vinh-ky-nguyen-van-sam/]

Nguyễn, Văn Sâm. “Chuyện Đời Xưa, thể hiện sự giữ lửa của tiếng nói Miền Nam Kỳ Lục Tỉnh.”[web nam Kỳ Lục Tỉnh = https://sites.google.com/site/nkltnguyenvansam/tuyen-tap/van-hoc—bien-khao/chuyen-dhoi-xua-the-hien-su-giu-lua-cua-tieng-noi-mien-nam-ky-luc-tinh]

Nguyễn, Văn Sâm. “Giới thiệu bản văn lục bát xưa nhất nói về Sài Gòn: Kim Gia Định Phong Cảnh Vịnh.” [web: Nam Kỳ Lục Tịnh =           http://www.namkyluctinh.com/a-tgtpham/nvsam/nvsam-giadinh[tvky].pdf]

Nguyễn, Văn Sâm. “Một bài hịch liên quan đến hai nhà văn Yêu Nước: Nguyễn Đình Chiểu và Trương Vĩnh Ký.”  [web Nam Kỳ Lục Tỉnh = https://sites.google.com/site/nkltnguyenvansam/tuyen-tap/van-hoc—bien-khao/mot-bai-hich-lien-quan-den-hai-nha-van-yeu-nuoc-nguyen-dhinh-chieu-va-truong-vinh-ky]

Nguyễn, Văn Sâm. Trương Vĩnh Ký (1837-1898). Con người đặc biệt của thời người Pháp mới tiến chiếm Việt Nam.” [trong: Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký. Westminster: :  Ban Tổ Chức Hội Thảo Tưởng Niệm Petrus Trương Vĩnh Ký, 2019, tr 36.] hay  [“ Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký” trên Website Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu: https://petruskyaus.net/ky-yeu-pk-2018-truong-vinh-ky-con-nguoi-dac-biet-cua-thoi-nguoi-phap-moi-tien-chiem-vn/]

Nguyễn, Văn Sâm. “Trương Vĩnh Ký, người giữ lửa cho tiếng nói Nam Kỳ.”[web Việt báo Online= https://vietbao.com/a269774/truong-vinh-ky-nguoi-giu-lua-cho-tieng-noi-nam-ky]

Nguyễn, Văn Sâm. “Trương Vĩnh Ký, người yêu nước.”  [trong: Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký. Westminster: Ban Tổ Chức Hội Thảo Tưởng Niệm Petrus Trương Vĩnh Ký, 2019, tr. 28. ] hay  [“ Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký” trên Website Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu: https://petruskyaus.net/ky-yeu-pk-2018-truong-vinh-ky-nguoi-yeu-nuoc/]

Nguyễn, Văn Thành. Đặc điểm từ vựng và ngữ pháp trong các tác phẩm của Trương Vĩnh Ký. Tp Hồ Chí Minh: Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân văn, 2009. Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn. (170 tr.) — [Thư viện ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, Tp HCM]

Nguyễn, Văn Thành. Quan niệm của Trương Vĩnh Ký về từ loại tiếng Việt qua khảo sát (Grammaire de lalangue annamite – 1883. Tp Hồ Chí Minh: Đại học Khoa Học Xã Hội       & Nhân văn, 2017. [Luận ánTiến sĩ ngữ văn. (180 tr.)] – [Thư viện ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, Tp HCM]

Nguyễn, Văn Thịnh. “Trương Vĩnh Ký, oan nỗi gì?” – [Web: Tuần báo Văn Nghệ, Tp HCM. số 439 =  http://tuanbaovannghetphcm.vn/truong-vinh-ky-oan-noi-gi/ ]

Nguyễn, Văn Tố.”Petrus Ký (1837-1898)”. Bulletin de l’enseignement mutuel du Tonkin, t. XVII,no. 1-2, janvier-juin, 1937, tr. 25-67. [BNF – Gallica = https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5658229g/f1.image ]

Nguyễn Văn Tố. “Danh nhân văn hóa Trương Vĩnh Ký.” Bản dịch Việt ngữ bài “Petrus Ký (1837-1898)”. Bulletin de l’enseignement mutuel du Tonkin, t. XVII,no. 1-2, janvier-juin, 1937, tr. 25-67, cùa nhà văn Nguyên Ngọc. [Web (theo tác giả Nguyễn Vy Khanh. Trương Vĩnh Ký, tinh hoa nước Việt. Toronto : Nguyễn Pub., 2018, tr.225, do tác giả Nguyễn Vy Khanh cung cấp bản word.doc.) –  web Quỹ Phan Châu Trinh =http://www.quyphanchautrinh.org/ngoi-den-tinh-hoa-van-hoa/Chitiet/713/danh-nhan-van-hoa-truong-vinh-ky] [cũng được in trong sách: Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ký, Nỗi oan thế kỷ. Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 371-410].[cũng được in trong sách: Kỷ yếu triển lãm và hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký, ngày Thứ Bảy 8 tháng 12 năm 2018 tại nhật báo Người Việt, Little Saigon, Nam California / nhiều tác giả. Westmister, CA : Ban Tổ Chức Hội Thảo xuất bản, 2019, tr. 193-234. hay  [“ Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký” trên Website Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu: https://petruskyaus.net/ky-yeu-pk-2018-doi-net-ve-danh-nhan-van-hoa-truong-vinh-ky/] [Xem thêm : Trần Doãn Nho : Giới thiệu, điểm sách Kỷ yếu triển lãm và hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký =  https://www.nguoi-viet.com/van-hoc-nghe-thuat/doc-sach-ky-yeu-trien-lam-va-hoi-thao-truong-vinh-ky/]

Nguyễn, Văn Trấn. Trương Vĩnh Ký, con người và sự thật : biên kh̉ảo. Tp Hồ Chí Minh : Ban Khoa Học Xã Hội Thành Ủy, 1993. [LC, Harvard, UC Berkeley,TV KHTHSg] [phân tích trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 567.] (OCLC: Harvard, Univ.Arizona, Tempe, UC Berkeley, BNF)].

Nguyễn, Văn Trung. Chữ, văn quốc ngữ : thời kỳ đầu Pháp thuộc. Los Alamitos : Xuân Thu, 1989 [reprinted] [Cornell]. 

Nguyễn, Văn Trung. Hồ Sơ Lục Châu Học. Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2015 [Web =Nguyễn Văn Trung = http://nguyenvantrung.free.fr/lucchauhoc/]

Nguyễn, Văn Trung. “Miền Bắc dưới mắt Trương Vĩnh Ký.” [Phân tích về cuốn “Chuyền đi Bắc Kỳ năm      Ất Hơi, 1875 cua Tr ương Vĩnh Ký = web Nghiên cứu lịch sử =              https://nghiencuulichsu.com/2018/02/06/mien-bac-duoi-mat-truong-vinh-ky/]

Nguyễn, Văn Trung. Trương Vĩnh Ký, nhà văn hóa. Hà Nội : Văn Hóa, 1993. [LC, Cornell, Yale, Harvard, TV Viện Việt-Học] [phân tích trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 568-569. (OCLC: Harvard, Unv.Arizona,Tempe, UC Berkeley, BNF)].

Nguyễn, Văn Xuân. “Trương Vĩnh Ký dưới con mắt thế kỷ XXI.” Xưa &Nay, số 96 (7-2001), tr. 28- [XNIndex#3615].

Nguyễn, Vĩnh Thượng. “Trương Vĩnh Ký: Nhà văn hóa lỗi lạc” [ Web Nam Kỳ Lục Tỉnh = https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/n/nguyen-vinh-thuong/truong-vinh-ky-nha-van-hoa-loi-lac]

Nguyễn, Vy Khanh.”Trương Vĩnh Ký sống đạo người Việt.” [Web: Nam Kỳ Lục Tỉnh =             https://sites.google.com/site/nguyenvykhanhca/tuyen-tap/truong-vinh-ky-song-dao-nguoi-viet]

Nguyễn, Vy Khanh. Trương Vĩnh Ký: tinh-hoa nước Việt. Toronto : Nguyen Publishing, 2018. [Libray & Archives, Canada, TV VVH] [Web Nam Kỳ Lục Tỉnh giới thiệu sách mới. (https://sites.google.com/site/nguyenvykhanhca/tuyen-tap/truong-vinh-ky-tinh-hoa-nuoc-  viet-cua-nguyen-vy-khanh) [tác giả gửi tặng TV Viện Việt Học]]

Nguyễn, Vy Khanh. “Trương Vĩnh Ký và chuyến Âu du, 1863-1864.” [web Nam Kỳ Lục Tỉnh = https://sites.google.com/site/nguyenvykhanhca/tuyen-tap/truong-vinh-ky-va-chuyen-au-du-1863-1864]

Nguyễn, Vy Khanh. “Trương Vĩnh Ký và một số vấn đề văn bản, lối nhìn…” [web Nam Kỳ Lục Tỉnh = http://www.namkyluctinh.com/a-tgtpham/nvkhanh/nvkhanh-truongvinhky[1].htm]

Nguyễn, Vy Khanh. “Về một số báo chí Nam kỳ thời đầu văn-học chữ quốc-ngữ.” [(nói về Gia Định Báo) trên Web Nam Kỳ Lục Tỉnh] = https://sites.google.com/site/nguyenvykhanhca/tuyen-tap/ve-mot-so-bao-chi-nam-ky-thoi-dau-van-hoc-chu-quoc-ngu]

“Nhà bác học thế giới Trương Vĩnh Ký học ngoại ngữ siêu phàm.” [Web Tượng đài Petrus Ky Hải Ngoại   / Petrus Ky Monument Overseas =             https://petruskymonument.wordpress.com/2017/03/21/nha-bac-hoc-the-gioi-truong-vinhky-hoc-ngoai-ngu-sieu-pham/ ]

“Nhà bác học Trương Vĩnh Ký (1837-1898” : Tranh minh họa (cartoons) cuộc đời và sự nghiệp của học giả Trương Vĩnh Ký, tác giả vô danh – Đây là tài liệu trong văn khố của gia đình  Charles Trương Vĩnh Tống, hậu duệ của Trương Vĩnh Ký – được liệt kê trong tiểu luận Cao học về ngành Thư viện học của cháu cố Cụ Trương Vĩnh Ký, bà Christine Nguyễn. Petrus J. B. Truong Vinh Ky (1837-1898) and the Dissemination of Quoc Ngu: an Annotated bibliography of works by and about a Vietnamese  scholar. New York : Queens College, City University of NY, 1995, trang 106. [Bà Christine Nguyễn gửi tặng bản phóng ảnh cho TV VVH].

Nhị Linh. “Trương Vĩnh Ký, một ví dụ.” [Web Nhị Linh = http://nhilinhblog.blogspot.com/2017/01/truong-vinh-ky-mot-vi-du.html

Osborne, Milton E. “Truong Vinh Ky and Phan Thanh Gian: The problem of a nationalist interpretation of 19th century Vietnamese history.” The Journal of Asian Studies, 1 Nov.1970, vol. 30(1), pp. 81-83.

Petrus Trương Vĩnh Ký, nhìn từ những khía cạnh & nhận thức khác nhau (7 tác giả.) Garden Grove, CA : Giao Điểm, 2002.

Phạm Long Điền & Nguyễn, Sinh Duy. Cuốn sổ bình sanh. Saigon : Nam Sơn, 1975.[Cornell, OCLC, TVKHTHSg]

Phạm, Long Điền. “Những khám phá mới về Gia Định Báo.” (Kỳ 1) Bách Khoa, số 413 (M*), tr.33-37. [web Viện Việt Học và  Nam Kỳ Lục Tỉnh = http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-413.pdf [trích trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thếkỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 545-553. (OCLC: Harvard, Unv.Arizona,Tempe, UC Berkeley, BNF)].

Phạm, Long Điền. “Những khám phá mới về Gia Định Báo.” (Kỳ 2) Bách Khoa, số 414 (N*), tr.         23-30. [web  Viện Việt Học và  Nam Kỳ Lục Tỉnh = http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-414.pdf [trích trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam,         Tri Thức, 2016, tr. 553-562. (OCLC: Harvard, Unv. AZ Tempe, UC Berkeley,BNF)].

Phạm, Long Điền. “Trương Vĩnh Ký trong quỹ đạo xâm lăng văn hóa của thực dân Pháp.” Phần1. Bách Khoa, số 417 (Q*) , tr, 45-53. [web Viện Việt Học và  Nam Kỳ Lục Tỉnh = http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-417.pdf]

Phạm, Long Điền. “Trương Vĩnh Ký trong quỹ đạo xâm lăng văn hóa của thực dân Pháp.” Phần 2. Bách Khoa, số 418 (R*) , tr, 32-41. [web Viện Việt Học và  Nam Kỳ Lục Tỉnh = http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-418.pdf]

Phạm, Phú Minh. “Trương Vĩnh Ký từ chối vào quốc tịch Pháp.” [Web Người-Việt Onine =             https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/truong-vinh-ky-tu-choi-vao-quoc-tich-phap/ – cũng đăng trên Web = Diễn Đàn Thế Kỷ = https://www.diendantheky.net/2019/03/pham-phu-minh-truong-vinh-ky-tu-choi.html]

Phạm Phú Minh. “Người mở đường cho văn chương quốc ngữ.” [Trong: Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký. Westminster: Ban Tổ Chức Hội Thảo Tưởng Niệm Petrus Trương Vĩnh Ký, 2019, tr. 105.] hay  [“ Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký” trên Website Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu:  https://petruskyaus.net/ky-yeu-pk-2018-nguoi-mo-duong-cho-van-chuong-quoc-ngu/]

Phạm Phú Minh. “Trương Vĩnh Ký và chữ quốc ngữ.” Giai phẩm Xuân Kỷ Hợi, Người Việt, 2019, tr.116-119.

Phan, Đào Nguyên Winston. “Minh oan cho Petrus Trương Vĩnh Ký về câu “ở với họ mà không theo họ.” [web: Viet Studies = http://www.viet-studies.net/PhanDaoNguyen_PetrusKy.htm và Nghiên cứu lịch sử = https://nghiencuulichsu.com/2017/04/13/minh-hoa-cho-petrus-truong-vinh-ky-ve-cau-o-voi-ho-ma-khong-theo-ho/ 1/] [cũng được xuất bản trong: Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký. Westminster: Ban Tổ Chức Hội Thảo Tưởng Niệm Petrus Trương Vĩnh Ký, 2019, tr. 170-192.]  hay  [“ Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký” trên Website Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu:  https://petruskyaus.net/minh-oan-cho-petrus-truong-vinh-ky-phan-dao-nguyen/]

Phan, Đào Nguyên Winston. “Nhân việc dựng tượng Petrus Ký ở San José, California nghĩ về một bài thơ cũ.” [Web Nghiên cứu Lịch Sử = https://nghiencuulichsu.com/tag/winston-phan-dao-nguyen/

Phan, Đào Nguyên Winston. “Những sai lầm thường gặp về Petrus Ký.” [Web Nghiên cứu lịch sử – https://nghiencuulichsu.com/2019/01/11/nhung-sai-lam-thuong-gap-ve-petrus-truong-vinh-ky/ — cũng được xuất bản trong Ký yếu Triển lãm và Hội Thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký. Westminster: Ban Tổ Chức Hội Thảo Tưởng Niệm Petrus Trương Vĩnh Ký, 2019, tr.88-105.]  hay  [“ Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký” trên Website Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu:  https://petruskyaus.net/hoi-thao-ve-p-truong-vinh-ky-dec-8-2018-winton-phan-dao-nguyen/]

Phan, Đào Nguyên Winston. “Petrus Key và Petrus Ký Chuyện một lá thư mạo danh Trương Vĩnh Ký vào thế kỷ 19.” [trong: Ký yếu Triển lãm và Hội Thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký. Westminster: Ban Tổ Chức Hội Thảo Tưởng Niệm Petrus Trương Vĩnh Ký, 2019, tr. 238-392.] hay [Web = VietStudies = http://viet-studies.com/PhanDaoNguyen_ThuMaoDanhPetrusKy.pdf]  hay  [“ Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký” trên Website Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu:  https://petruskyaus.net/petrus-key-va-petrus-ky-chuyen-mot-la-thu-mao-danh-winston-phan-dao-nguyen/]

Phan, Thứ Lang. “ ‘Ở với họ mà không theo họ’ – châm ngôn và bi kịch cuộc đời Trương Vĩnh Ký.” Xưa &Nay, số 46-B (12-1997), tr. 25- [XNIndex#1437] [KHONG CÓ]

Phan, Thượng Hải. “Chuyện khôi hài cổ điển từ Petrus Ký.” [web: Diễn Đàn Thế Kỷ = https://www.diendantheky.net/2018/11/phan-thuong-hai-chuyen-khoi-hai-co-ien.html]

Phan, Thượng Hải, “Trương Vĩnh Ký và Trương Minh Ký.”[web Phan Thương Hải =            http://www.phanthuonghai.com/Documents/tho%20va%20su/8%20phap%20thuoc%20the%20ky%2019/11%20truong%20vinh%20ky%20va%20truong%20minh%20ky.pdf]

“Phản ứng đối với bài viết ‘Về thư Petrus Ký từ chối vào quốc tịch Pháp’ – Công luận [Web sách Hiếm =     https://sachhiem.net/DOITHOAI/Diendan02.php

Phong Lê. “Chữ viết và yêu cầu xây dựng một nền quốc văn mới ở Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XX.” Tạp Chí Nghiên Cứu Hán Nôm số 5 – 2004. [http://hannom.org.vn/web/tchn/data/0405.htm]

Phúc Tiến. “Gặp hậu duệ Petrus Ky.” Tuổi trẻ Online (https://tuoitre.vn/gap-hau-due-petrus-ky-20190125124344501.htm)

Phúc Tiến. “Gặp người nặng nợ với sử Việt.” [Web: Người đô thị = https://nguoidothi.net.vn/gap-nguoi-nang-no-voi-su-viet-12139.html]

Phúc Tiến. “Không quên người yêu nước thương dân.” [Web: Người đô thị =             https://nguoidothi.net.vn/khong-quen-nguoi-yeu-nuoc-thuong-dan-15218.html]

Phương Nghi. “Nhà văn Phương Nghi phỏng vấn ông Phạm Phú Minh, đại diện Ban TổChức cuộc Truển Lãm và Hội Thảovề Trương Vĩnh Ký.” [Web Diễn Đàn Thế Kỷ= https://www.diendantheky.net/2018/12/nha-van-phuong-nghi-phong-van-ong-pham.html]

Phương Nghi. “Nhớ một người ở Cái Mơn.”  [Trong: Kỷ yếu Triển lãm và Hội Thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký. Westminster: Diễn Đàn Thế Kỷ, 2019, tr. 167-169.] hay  [“ Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký” trên Website Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu:  https://petruskyaus.net/ky-yeu-pk-2018-nho-mot-nguoi-o-cai-mon/]

Phương Nghi. “Triển lãm hội thảo về Trương Vĩnh Ký: Phỏng vấn Phạm Phú Minh.” Người-Việt Online ngày 3-12-2018 (https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/hoi-thao-ve-truong-vinh-ky-pho%CC%89ng-van-nha-bao-pha%CC%A3m-phu-minh/)

Reunier, Henri. Photos et lettre de Petrus Ky. [web : http://nguyentl.free.fr/Public/Herve-Bernard/Photos-et-lettres-de-Petrus-Ky.pdf]

Schneider, Paul. “Le Journal de Petrus Ky (1837-1898.) / traduit par Paul Schneider ” Trích từ sách: Question et colonial écriture: Actes du Colloque organizé par RIASEM, Nice, Mai 5, 1994; les carnets de l’exsortisme, no. 14, 2ème semestre (1994) ; Les études aséministes, no. 1 : 115-118. [Trích từ ghi chú 71 của Christine Nguyen’s thesis, 1995.]

Tạ, Đức Tú. “Từ Văn hành tiểu dẫn bàn về quan điểm soạn sách của Trương Vĩnh Ký.” [Web: Khoa Văn Học, ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, ĐH Quốc Gia, Tp HCM = http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/hoi-thao/nghien-cuu-han-nom/351-t-vn-hanh-tiu-dn-ban-v-quan-im-son-sach-ca-trng-vnh-ky.html]

Tạ, Ngoc Tấn. “Trương Vĩnh Ký Với Thuở Ban Đầu Làm Báo”. Xưa & Nay, số 490, tháng 12-2017, tr.45-51. [Web Nam Kỳ Lục Tỉnh = https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/s-t-u-v/ta-ngoc-tan/truong-vinh-ky-voi-thuo-dau-lam-bao]

Tầm Dương. “Trương Vĩnh Ký trong quá trình tái cấu trúc xã hội ở Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX.” [ Facebook = https://www.facebook.com/494634687283438/posts/tr%C6%B0%C6%A1ng-v%C4%A9nh-k%C3%BD-trong-qu%C3%A1-tr%C3%ACnh-t%C3%A1i-c%E1%BA%A5u-tr%C3%BAc-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-nam-n%E1%BB%ADa-sau-th%E1%BA%BF-k%E1%BB%B7-xix/919872394759663/

“Tang lễ học giả Trương Vĩnh Ký : Trương Sĩ tải Tiên Du.”—  “Xem” Nam Kỳ Nhựt Trình ngày 1- Sept-1898 tường thuật – Diễn Đàn Thế Kỷ đăng lại =             https://www.diendantheky.net/2018/11/bao-nam-ky-nhut-trinh-so-46-ngay-8-9.html]

TH – Trương Vĩnh Ký – Nhà giáo dục đa tài . Sóng Thần số 0740&0742 ngày 12&14/12/1973 [Web Petrus Ky Australia = https://petruskyaus.net/truong-vinh-ky-nha-giao-duc-da-tai-th/  ]

Thanh Lãng. “Trương Vĩnh Ký và ‘cách nói tiếng An Nam ròng’” [trích trong sách: Thanh Lãng. Biểu nhất làm văn học cận đại. Saigon: Tự do, 1958 – cũng được in trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 524-529. (OCLC: Harvard, Unv. AZ, Tempe, UC Berkeley, BNF)].

Thế kỷ XXI nhìn về Trương Vĩnh Ký. (Nhiều tác giả). Tp Hồ Chí Minh : Xưa & Nay, NXB Trẻ, 2002.

Tiên Đàm. “Hà Nội ngày nay không như Hà Nội dưới mắt học giả Trương Vĩnh Ký.” Xưa &Nay, số 79-B             (9-2000), tr. 34- [XNIndex#3182].

Tô, Minh Trung. “Trương Vĩnh Ký, tên tay sai đắc lực của chủ nghĩa thực dân Pháp trong lịch sử nước ta.” Tạp chí nghiên cứu lịch sử, số 59 (1964), tr.43-46. [trích trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 483-488. (OCLC: Hardvard, Unv. AZ, Tempe, UC Berkeley, BNF)]

Trần Đình Ba. Nhà bác học Trương Vĩnh Ký” [Web Petrus Ky Australia =        https://petruskyaus.net/nha-bac-hoc-truong-vinh-ky-tran-dinh-ba/]

Trần, Doãn Nho. ‘Đọc sách Kỷ Yếu Triển Lãm Và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký.” [Web = Nguoi-VietOnline = https://www.nguoi-viet.com/van-hoc-nghe-thuat/doc-sach-ky-yeu-trien-lam-va-hoi-thao-truong-vinh-ky/]

Trần, Hữu Thục. “Ra mắt Kỷ yếu Hội Thảo Về Petrus Trương Vĩnh Ký.” [Web VOA = https://www.voatiengviet.com/a/ky-yeu-hoi-thao-trien-lam-petrus-truong-vinh-ky/5057642.html

Trần Hải Yến (dịch giả) “Xem / See” Honey,Patrick James. “Trương Vĩnh Ký và             Chuyến đi Bắc-kỳ năm Ất-hợi (1876) qua con mắt một nhà nghiên cứu nước ngoài.”

Trần, Hữu Tá. “Trương Vĩnh Ký: Người thầy, nhà văn hóa lớn.” [Web: An Ninh Thế Giới = http://antgct.cand.com.vn/So-tay/Truong-Vinh-Ky-Nguoi-thay-nha-van-hoa-lon-cua-dan-toc-377886/]

Trần, Huy Liệu. Nhận định về Trương Vĩnh Ký. Tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử, số 63 (6-1964), tr. 29-31. [trích trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 501-505. (OCLC: Harvard, Unv. Arizona, Tempe, UC Berkeley, BNF)].

Trần, Kevin. “Sưu tầm và tản mạn thêm của Kevin Trần về bài “Minh Oan Cho Petrus Trương Vĩnh Ký Về Câu Ở Với Họ Mà Không Theo Họ”http://giaodiemonline.com/2017/04/minhoanTVK.htm [“Xem thêm / See also” Phan Đào Nguyên Winston. “Minh Oan cho Trương Vĩnh Ký…” — và “Petrus Key và Petrus Ký : Chuyện một lá thư mạo danh Trương Vĩnh Ký vào thế kỷ 19.”]

Trần, Nhật Vy. “Kiếp phong trần: tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam?” [Web Nam Kỳ Lục Tỉnh = https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/s-t-u-v/tran-nhat-vy/kiep-phong-tran-tieu-thuyet-quoc-ngu-dau-tien-o-viet-nam — hay –Tuổi trẻ Online =             http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20161025/kiep-phong-tran-tieu-thuyet-quoc-ngu-dau-tien-o-viet-nam/1194613.html

Trần Nhật Vy. “Kiều của Trương Vĩnh Ký – Kiều phương Nam.” [web: Leminhquoc.vn =  http://leminhquoc.vn/the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/4503-tran-nhat-vy-kieu-cua-truong-vinh-ky-kieu-phuong-nam.html].

Trần, Nhật Vy. “Thông Loại Khóa Trình, tờ báo của nhiều cái đầu tiên.” [trích Báo quốc ngữ ở Saigon cuối thế kỷ 19 / Trần Nhật Vy. Tp HCM: NXB Trẻ, 2015, tr. 93-134.

Trần, Nhật Vy. “Trương Vĩnh Ký –

*Kỳ 1: Cái chết của Trương Vĩnh Ký = [Web Hạt giống tâm hồn =   https://hatgiongtamhon.vn/truong-vinh-ky-ky-1-cai-chet-cua-truong-vinh-ky-88402.html

          *Kỳ 2: Tiên phong phổ biến chữ quốc ngữ = https://hatgiongtamhon.vn/truong-vinh-ky-ky-2-tien-phong-pho-bien-chu-quoc-ngu-88403.html

          *Kỳ 3: Viết sách giáo khoa = https://hatgiongtamhon.vn/truong-vinh-ky-ky-3-viet-sach-giao-khoa-88423.html

          *Kỳ 4: Nhà báo Trương Vĩnh Ký = https://hatgiongtamhon.vn/truong-vinh-ky-ky-4-nha-bao-truong-vinh-ky-88435.html

          *Kỳ 5: Bi kịch muôn đời = https://hatgiongtamhon.vn/truong-vinh-ky-ky-5-bi-kich-mot-cuoc- doi-88450.html

Trần, Nhật Vy. “Trương Vĩnh Ký, thầy dạy chữ quốc ngữ đầu tiên.” [web: Giáo phận Hà Tĩnh =  http://giaophanhatinh.com/truong-vinh-ky-thay-day-chu-quoc-ngu-dau-tien-5734]

Trần, Nhật Vy. “Về thuở Ban Đầu Làm Báo Của Trương Vĩnh Ký”. Xưa & Nay, số 493, tháng 3-2018, tr. 57-59.  [Web Nam Kỳ Lục Tỉnh = https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/s-t-u-v/tran-nhat-vy/ve-thuo-ban-dau-lam-bao-cua-truong-vinh-ky]

Trần, Thái Bình. “Trương Vĩnh Ký với giáo dục đạo đức.” Xưa &Nay, số 49-B (3-1998), tr. 26-       [XNIndex#1617.] [KHONG CO]

Trần, Thạnh. “Hai nhân vật lịch sử – Hai ngôi trường thay tên”. [Web Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu = https://petruskyaus.files.wordpress.com/2015/07/hai-nhc3a2n-ve1baadt-le1bb8bch-se1bbad-hai-ngc3b4i-trc6b0e1bb9dng-thay-tc3aan-tre1baa7n-the1baa1nh.pdf]

Trần, Thạnh. “Hành trình nhận thức về một nhân vật lịch sử: Petrus Trương Vĩnh Ký.” [Web Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu: thtps://petruskyaus.net/hanh-trinh-nhan-thuc-ve-mot-nhan-vat-lich-su-pky-tran-thanh/]

Trần, Thạnh. “Kỷ Niệm 180 Năm Ngày Sinh Trương Vĩnh Ký: Thử tìm hiểu cái nhìn mới từ Việt Nam.” [Web Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu = https://petruskyaus.net/ky-niem-180-nam-ngay-sinh-truong-vinh-ky-tran-thanh/]

Trần, Thạnh. “Petrus Ký trong dòng văn hoá dân tộc. [Web Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu = https://petruskyaus.net/petrus-ky-trong-dong-van-hoa-dan-toc-tran-thanh/]

Trần, Thạnh. “T’oung Pao và Ai Từ về Petrus Trương Vĩnh Ký”. [Web Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu = https://petruskyaus.files.wordpress.com/2015/06/t_oung-pao-vc3a0-ai-te1bbab-ve1bb81-petrus-trc6b0c6a1ng-vc4a9nh-kc3bd-tre1baa7n-the1baa1nh.pdf]

Trần, Thạnh. “Từ Nguyễn Du với Truyện Kiều bằng chữ Nôm, nghĩ về Petrus Ký với chữ quốc ngữ”. [Web Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu = https://petruskyaus.files.wordpress.com/2015/06/te1bbab-nguye1bb85n-du-ve1bb9bi-truye1bb87n-kie1bb81u-be1bab1ng-che1bbaf-nc3b4m-nghc4a9-ve1bb81-petrus-kc3bd-ve1bb9bi-che1bbaf-que1bb91c-nge1bbaf-tr.pdf ]

Trần, Thanh Ái. “Tìm hiểu danh hiệu ‘Thế giới thập bát văn hào’ của Trương Vĩnh Ký.” Xưa & Nay, số 488, tháng 10-2017, tr. 27-32  [Xem thêm : Web Researchgate.net = https://www.researchgate.net/publication/333016024_Tim_hieu_danh_hieu_The_gioi_Thap_bat_Van_hao_cua_Truong_Vinh_Ky — Web Nghiên Cứu Lịch Sử =             https://nghiencuulichsu.com/tag/tran-thanh-ai/ — và web Diễn Đàn Thế Kỷ = https://www.diendantheky.net/2019/08/ts-tran-thanh-ai-tim-hieu-danh-hieu.html]

Trần, Thị Nim. Núi cao mây phủ: tiểu thuyết danh nhân Việt Nam. Tp Hồ Chí Minh: Văn Nghệ [tái bản], 2007 (349 tr.)  [Cornell, LC, Harvard..] [tiểu thuyết lịch sử nói về học giả Trương Vĩnh Ký.]

Trần, Thị Nim. “Trương Vĩnh Ký, bậc hiền tài, nhà bác học nước ta từ xưa tới naychưa mấy ai vượt qua được.” (Trao đổi cùng ông Nguyễn Sinh Duy). Xưa & Nay, số 7 (8) (10-1994), tr. 16- [XNIndex# 153].

Trần, Thị Tú Nhi. “Du ký quốc ngữ với vai trò tiếp biến nền quốc văn giai đoạn giao thời.” [Web Diễn Đàn Thế Kỳ = https://www.diendantheky.net/2018/04/tran-thi-tu-nhi-du-ky-quoc-ngu-voi-vai.html#more]

Trần, Văn Chi. “ Gia Định báo.” [trong: Kỷ yếu Triển lãm và Hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký. Westminster : Ban Tổ Chức Hội Thảo Tưởng Niệm Petrus Trương Vĩnh Ký, 2019, tr. 36-45.]

Trần, Văn Chi. pt.1. “Tại Nam Kỳ, báo chữ Pháp trước Gia Định Báo.”[web Vietbao Online = https://vietbao.com/a287812/tai-nam-ky-bao-chu-phap-truoc-gia-dinhbao]

Trần, Văn Chi. pt.2. “Trương Vĩnh Ký và Gia Định Báo.” [web Vietbao Online =             https://vietbao.com/a287813/truong-vinh-ky-va-gia-dinh-bao]

Trần Văn Đạt “Chữ Dũng trong hành trình của nhà bác học ngôn ngữ Trương Vĩnh Ký” Web = HộI Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký, Úc Châu = https://petruskyaus.net/chu-dung-trong-hanh-trinh-cua-nha-bac-hoc-ngon-ngu-truong-vinh-ky-ts-tran-van-dat/ ]

Trần, Văn Đạt, Lê Thành Lân, Phạm Hồng Đảnh (chủ biên). Hiện tượng Petrus Ky –Tuyển tập – 2005. Liên Hội Ái Hữu Trương Vĩnh Ký Nam Bắc California, và NhómPetrusKy.org [web = Trần Văn Đạt : https://www.tranvandat.com/home/–1/pk-m%E1%BB%A5cl%E1%BB%A5c-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u/]

Trần, Văn Rạng. “Truyện đất Nam Kỳ của Trương Vĩnh Ký.” Xưa &Nay, số 65-B (7-1999), tr.21-    [XNIndex#2546]

Trần, Vĩnh An. “Trương Vĩnh Ký và Gia Định Báo, tờ báo đầu tiên bằng chữ quốc ngữ ở miền Nam.” [Web: TTV = Đài truyền hình tp. Hồ Chí Minh = http://www.htv.com.vn/truong-vinh-ky-va-gia-dinh-bao-to-bao-dau-tien-bang-chu-quoc-ngu-o-mien-nam]

Trần, Xuân Tiến. “Trương Vĩnh Ký và Gia Định Báo”. [Web Văn Hóa Học. Trường ĐH. Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, ĐH Quốc Gia, Tp HCM] =             http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/van-hoa-viet-nam/van-hoa-nam-bo/2396-tran-xuan-tien truong-vinh-ky-va-gia-dinh-bao.html]

“Triển lãm và hội thảo về Trương Vĩnh Ký ở Nam California.” [Web: VOA tiếng Việt 4-12-       2018 = https://www.voatiengviet.com/a/tri%E1%BB%83n-l%C3%A3m-v%C3%A0-       h%E1%BB%99i-th%E1%BA%A3o-v%E1%BB%81-tr%C6%B0%C6%A1ng-          v%C4%A9nh-k%C3%BD-%E1%BB%9F-nam-california/4684878.html]

Trương, Bá Cần (Linh mục). “Cuốn sổ bình sanh của Trương Vĩnh Ký” [trích trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 590-609. (OCLC: Harvard, Unv. Arizona, Tempe, UC Berkeley, BNF)].

Trương, Hà. “Nói về tượng Trương Vĩnh Ký.” Xưa &Nay, số 262 (6-  2006), tr. 11-12. [XNIndex#5724 ]

Trương, Liễu. “Trương Vĩnh Ký, nhà văn hóa tiên phong.” [Bài 100] [web Tượng đài Petrus Ký hải ngoại = https://petruskymonument.wordpress.com/2017/03/25/truong-vinh-ky-nha-van-hoa-tien-phong-lieu-truong/ hay http://giaoxuvnparis.org/bai-viet/208-truong-vinh-ky-nha-van-hoa-tien-phong.html]

Trương, Quý Hoàng Phương. “ Những bức tượng ông Petrus Ký.” Web = HộI Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký, Úc Châu = https://petruskyaus.net/nhung-buc-tuong-ong-petrus-ky/ — Web Nam Kỳ Lục Tỉnh = https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/s-t-u-v/truong-qui-hoang-phuong/nhung-buc-tuong-ong-petrus-ky]

Trương, Quý Hoàng Phương. “Vài tài liệu về ông Petrus Ký và chủng viện Penang.” Web: Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu – [có phóng ảnh 1 trang Danh sách học viên của Chủng Viện Penang, số 261: Ky Petrus (1852-1858)]  (https://petruskyaus.net/ong-petrus-ky-va-chung-vien-penang/)

“Trương Sĩ Tải Tiên Du” – “Xem / see” Nam Kỳ NhựtTrình, số 46 ngày 8-9-1898.

“Trương Vĩnh Ký” [tiểu sử do Nguyễn Huệ Chi biên soạn] trích Từ điển Văn học (bộ mới) / Đỗ Đức Hiếu (chủ biên). Hà Nội: XB Thế giới, 2004. [tr.1865-1866].

Tượng đài Petrus Ký Hải Ngoại “Nhà Bác Học Thế Giới Trương Vĩnh Ký Học Ngoại Ngữ Siêu Phàm.” [web Tượng đài Petrus Ký Hải Ngoại = https://petruskymonument.wordpress.com/2017/03/21/nha-bac-hoc-the-gioi-truonvinh-ky-hoc-ngoai-ngu-sieu-pham/].

Vieillard, Pierre. “Histoire: Un grand patriote: Petrus Ky.” [pt.I] France Asie, revue mensuelle deculture Franco-Asiatique, vol. I, (12 février 1947), p. 78-87. [bản dịch sang tiếngViệt Vieillard, Pierre. “Trương Vĩnh Ký, một người yêu nước” trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 509-523.(OCLC:Hardvard, Unv. Arizona, Tempe, UC Berkeley, BNF)]

Vieillard, Pierre. “Histoire: Un grand patriote: Petrus Ky.” [pt.II] France Asie, revue mensuelle deculture Franco-Asiatique, vol. II, no. 12 (15 mars 1947), p. 215-221. [bản dịch sang tiếng Việt Vieillard, Pierre. “Trương Vĩnh Ký, một người yêu nước” trong sách của Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ky, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 509-523. (OCLC: Hardvard, Unv. Arizona, Tempe, UC Berkeley, BNF)]. [Tv Viện Việt-Học] [http://virtual-saigon.net/References/Bibliography?ID=4085]

Viên Đài, Nguyễn Đồng. “P.J.B. Trương Vĩnh Ký, người đã mở đầu một kỷ nguyên văn học Việt      Nam     mới.” Bách khoa, số 40, ngày1-9-1958, tr. 43-57. [có thủ bút và chữ ký của Petrus Ký, tr. 54.[web    Nam Kỳ Lục Tỉnh, Viện Việt Học =             http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-040.pdf]

Viên Đài và Nguyễn Đồng – P.J.B. Trương Vĩnh Ký – Người đã mở đầu một kỷ nguyên Văn học Việt Nam mới

Việt Khuê. «‘Ở với họ mà không theo họ‘ – Châm ngôn và bi kịch muôn đời Trương Vĩnh Ký. » [Web Quê Việt = http://queviet.eu/dat-nuoc-con-nguoi/danh-nhan-dat-viet/60126-cham-ngon-va-bi-kich-cuoc-doi-truong-vinh-ky]

Võ, Văn Kiệt. “Cần một kết luận khoa học cho nhân vật Trương Vĩnh Ký.” [trích trong:Nguyễn Đình Đầu. Petrus Ký, Nỗi oan thế kỷ. Hà Nội : Nhã Nam, Tri Thức, 2016, tr. 575-576.]

Võ, Văn Kiệt. “Tôi hy vọng … tìm được một  tiếng nói chung” (Thơ của đồng chí Võ Văn Kiệt gửi cuộc tọa đàm Trương Vĩnh Ký với văn hóa.)  Xưa &Nay, số 97 (8- 2001), tr. 13- [XNIndex#3624].

Võ, Văn Kiệt. Thế kỷ XXI nhìn về Trương Vĩnh Ký. Hà Nội : NXB Trẻ; Tạp Chí Xưa &Nay, 2002.

Võ Phi Hùng. Bản Thâu Xuất Lễ Bách Chu Niên Cụ Tiên Hiền P.  Trương Vĩnh Ký – Võ Phi Hùng sưu tập  [Web Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu = https://petruskyaus.net/ban-thu-xuat-le-bach-chu-nien-cu-tien-hien-p-truong-vinh-ky-vo-phi-hung/]

Võ Phi Hùng. Vài hình ảnh kỷ niệm 100 năm Sinh nhật ông Trương Vĩnh Ký năm 1937 tại Cái Mơn và Chợ Quán – Sưu tập: Võ Phi Hùng  [Web Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu =https://petruskyaus.net/vai-hinh-anh-ky-niem-100-nam-sinh-nhat-ong-truong-vinh-ky-nam-1937-tai-cai-mon-va-cho-quan-vo-phi-hung/ ]

Vũ Ngọc Phan. Nhà văn hiện đại: phê bình văn học. California : Đại Nam [tái bản], 1980?. Quyển I, tr. 39-45. [trích tiểu sử Trương Vĩnh Ký] [web: Tủ sách tiếng Việt https://tusachtiengviet.com/a791/nha-van-hien-dai]

Vũ, Ngự Chiêu. Các Vua Cuối Nhà Nguyễn 1883-1945. Houston, Tx. : Văn Hóa, 1999. [2 v.] [Web Hơp Lưu : Phần mở đầu = https://hopluu.net/a3059/cac-vua-cuoi-nha-nguyen-1884-1945-phan-i-ganh-nang-di-san-1802-1883-] — “Xem thêm / see also” Nguyên Vũ; Chánh Đạo.

Vũ, Ngự Chiêu. “Góp Phần Nghiên Cứu Về Trương Vĩnh Ký (1837 – 1898)” [Web Nhân Dân Việt Nam =  http://nhandanvietnam.org/view.php?storyid=872]  — “Xem thêm / see also” Nguyên Vũ]

Vũ, Ngự Chiêu. “Petrus Key là ai?” [Web Hợp Lưu = https://hopluu.net/a3328/petrus-key-la-ai- ] 

Vũ, Ngự Chiêu, “Vài Tài Liệu Mới Về Petrus Key (Trương Vĩnh Ký) (1837-1898)”, Hợp Lưu, 17/2/ 2011 [web: hợp Lưu = https://hopluu.net/print#pd_detail_1092  https://hopluu.net/a183/vai-tai-lieu-moi-ve-petrus-key-truong-vinh-ky-1837-1898] [“Xem thêm / See also” Phan, Đào Nguyên Winston. “Minh Oan cho Trương Vĩnh Ký…” — và “Petrus Key và Petrus Ký Chuyện một lá thư mạo danh Trương Vĩnh Ký vào thế kỷ 19.”] — “Xem thêm / see also” Nguyên Vũ

Vương, Hồng Sển. “Tự vị tiếng Việt miền Nam” – cái nhìn của Vương tiên sinh về chế độ mới.”    [Web Nam Kỳ Lục Tỉnh = (trang 587 – nói về tượng Petrus Ký) https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/w-x-y-z/zdung-hoang/-tu-vi-tieng-viet-mien-nam-cai-nhin-cua-vuong-tien-sinh-ve-che-do-moi                hay = http://dannews.info/2015/05/01/tu-vi-tieng-viet-mien-nam-cai-nhin-cua-vuong-tien-sinh-ve-che-do-moi/]

Winston Phan Đào Nguyên “Xem / See” Phan, Đào Nguyên Winston.

Woodside, A.B. “Voyage to Tonking in the year Ất-Hợi (1876), by P.J.B. Truong Vĩnh Ký. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1984, vol. 47(2), pp. 398-399. [Book review (Điểm sách)] 

Xưa & Nay. “Một chỗ đứng cho một học giả lớn.” [mỤC Dư Luận] Xưa &Nay số 2 (24) (2-1996), tr. 21.     (X&NIndex#528)

***