Danh Nhơn Nam Kỳ – Cụ Trương Vĩnh Ký

Huyền Mặc Đạo Nhân

(Nguồn: báo Đồng Nai số 23-24, Jan-Fevr-1933)