Phan Trần Truyện – Poëmes Populaires Annamites – 1889

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

(nguồn: https://issuu.com/dreamteam1005/docs/phan_tr_n_truy_n_-_tr__ng_v_nh_k_)

Phan Tran truyen 01Trang bìa ngoài

Trang bìa trong

I. Tích nhà họ Phan họ Trần

II. Phan-Sanh ra đi thi không đậu nín lại kiếm chổ học thêm chờ khoa khác

III. Trần-công mất – Nổi giặc, mẹ con lạc nhau. Con gái họ Trần gặp Trương-thị đem vô ở chùa Kim-lăng

IV. Phan-sanh tìm đến chùa thăm cô, gặp Diệu-thường phải lòng cậy mụ hương tin đi tin lại ướm lòng; mà Diệu-thường không chịu

V. Phan-sanh mang bệnh tương-tư Diệu-thường lại thăm nhẹ đi bèn qua thăn Diệu-thường lại, kể nông nỗi duyên-do một đàng đem trâm một đàng đem quạt ra mới nhìn chắc ước xưa hai bên cha mẹ đã kết-nguyền cho con

VI. Phan-sanh qua phòng Diệu-thường kể duyên-do sự-tình đem trâm quạt ra nhìn chắc căn-duyên Phan-sanh biểu Diệu-thường nương-náu ở đó cho mình đi thi đậu tồi về sẽ tính

VII. Phan-sanh ra thi đậu thám-hoa gởi thơ về trần sự-tình cho sư-cô hay về chùa làm lễ cưới – Giã cô giã chùa về quê

VIII. Vợ chồng dắt nhau về quê thăm cha mẹ hai bên

IX. Lệnh vua đòi ra làm quan, về trào vinh-vang ngoài oai-tướng dẹp-giặc, trong trọng thần thờ vua, được công-danh vang-hiển, phu quí thê vinh, rạng mặt tổ tiên

Mục lục

PDF Phan Trần Truyện – Poëmes Populaires Annamites – 1889