Phan Trần Truyện – Poëmes Populaires Annamites – 1889

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

III. Trần-công mất – Nổi giặc, mẹ con lạc nhau. Con gái họ Trần gặp Trương-thị đem vô ở chùa Kim-lăng

Phan Tran truyen 13b

Phan Tran truyen 14

Phan Tran truyen 15

Phan Tran truyen 16

Phan Tran truyen 17

Phan Tran truyen 18

Phan Tran truyen 19a