Phan Trần Truyện – Poëmes Populaires Annamites – 1889

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

IX. Lệnh vua đòi ra làm quan, về trào vinh-vang ngoài oai-tướng dẹp-giặc, trong trọng thần thờ vua, được công-danh vang-hiển, phu quí thê vinh, rạng mặt tổ tiên

Phan Tran truyen 44b

Phan Tran truyen 45