Phan Trần Truyện – Poëmes Populaires Annamites – 1889

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

VII. Phan-sanh ra thi đậu thám-hoa gởi thơ về trần sự-tình cho sư-cô hay về chùa làm lễ cưới – Giã cô giã chùa về quê

Phan Tran truyen 38

Phan Tran truyen 39

Phan Tran truyen 40

Phan Tran truyen 41a