Phan Trần Truyện – Poëmes Populaires Annamites – 1889

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

VI. Phan-sanh qua phòng Diệu-thường kể duyên-do sự-tình đem trâm quạt ra nhìn chắc căn-duyên Phan-sanh biểu Diệu-thường nương-náu ở đó cho mình đi thi đậu tồi về sẽ tính

Phan Tran truyen 33b

Phan Tran truyen 34

Phan Tran truyen 35

Phan Tran truyen 36

Phan Tran truyen 37