Phan Trần Truyện – Poëmes Populaires Annamites – 1889

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

V. Phan-sanh mang bệnh tương-tư Diệu-thường lại thăm nhẹ đi bèn qua thăn Diệu-thường lại, kể nông nỗi duyên-do một đàng đem trâm một đàng đem quạt ra mới nhìn chắc ước xưa hai bên cha mẹ đã kết-nguyền cho con

Phan Tran truyen 30b

Phan Tran truyen 31

Phan Tran truyen 32

Phan Tran truyen 33a