Phan Trần Truyện – Poëmes Populaires Annamites – 1889

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

IV. Phan-sanh tìm đến chùa thăm cô, gặp Diệu-thường phải lòng cậy mụ hương tin đi tin lại ướm lòng; mà Diệu-thường không chịu

Phan Tran truyen 19b

Phan Tran truyen 20

Phan Tran truyen 21

Phan Tran truyen 22

Phan Tran truyen 23

Phan Tran truyen 24

Phan Tran truyen 25

Phan Tran truyen 26

Phan Tran truyen 27

Phan Tran truyen 28

Phan Tran truyen 29

Phan Tran truyen 30a