Phan Trần Truyện – Poëmes Populaires Annamites – 1889

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

II. Phan-Sanh ra đi thi không đậu nín lại kiếm chổ học thêm chờ khoa khác

Phan Tran truyen 11b

Phan Tran truyen 12

Phan Tran truyen 13a