Phan Trần Truyện – Poëmes Populaires Annamites – 1889

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

I. Tích nhà họ Phan họ Trần

Phan Tran truyen 04

Phan Tran truyen 05

Phan Tran truyen 06

Phan Tran truyen 07

Phan Tran truyen 08

Phan Tran truyen 09

Phan Tran truyen 10

Phan Tran truyen 11a