Phan Trần Truyện – Poëmes Populaires Annamites – 1889

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

VIII. Vợ chồng dắt nhau về quê thăm cha mẹ hai bên

Phan Tran truyen 41b

Phan Tran truyen 42

Phan Tran truyen 43

Phan Tran truyen 44a