Trần Ngọc Thạch (bút hiệu: Minh Đăng, Kookaburra)

Thơ:

Văn:


Điếu văn đọc trong tang lễ Ông Trần Ngọc Thạch, Pháp danh Minh Đăng của Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu ngày 19/04/2012 – Trần Thạnh