Pho tượng cũ – Mái trường xưa

Minh Đăng

(Nguồn: Xuân Tân Mùi 1991, Hội Ái hữu Trung học Trương Vĩnh Ký, Paris)