Sách tập nói chuyện tiếng Annam và tiếng Phangsa

Guide de la conversation annamite – 1885

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

(nguồn: https://archive.org/details/SachTapNoiChuyenTiengAnnamVaTiengLangsa)

 

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 01Trang bìa trước

1re Partie: Phrases simples et élémentaires

2e Partie: Dialogues familiers

3e Partie: Dialogues familiers

Mục lục

Trang bìa sau

 

PDF trọn bộ: Sách tập nói chuyện tiếng Annam và tiếng Phangsa – P. J. B. Trương Vĩnh Ký