Sách tập nói chuyện tiếng Annam và tiếng Phangsa

Guide de la conversation annamite – 1885

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 33 b

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 34

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 35

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 36

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 37

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 38

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 39

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 40

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 41

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 42

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 43

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 44

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 45

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 46

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 47

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 48

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 49

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 50

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 51

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 52

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 53

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 54

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 55

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 56

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 57

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 58

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 59

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 60

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 61