Sách tập nói chuyện tiếng Annam và tiếng Phangsa

Guide de la conversation annamite – 1885

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 62

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 63

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 64

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 65

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 66

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 67

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 68

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 69

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 70

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 71

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 72

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 73

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 74

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 75

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 76

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 77

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 78

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 79

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 80

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 81

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 82

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 83

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 84

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 85

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 86

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 87

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 88

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 89

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 90

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 91

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 92

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 93

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 94

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 95

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 96

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 97

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 98

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 99

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 100

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 101

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 102

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 103

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 104

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 105

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 106

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 107

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 108

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 109