Sách tập nói chuyện tiếng Annam và tiếng Phangsa

Guide de la conversation annamite – 1885

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 04

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 05

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 06

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 07

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 08

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 09

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 10

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 11

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 12

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 13

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 14

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 15

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 16

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 17

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 18

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 19

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 20

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 21

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 22

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 23

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 24

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 25

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 26

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 27

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 28

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 29

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 30

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 31

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 32

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 33 a