Sách tập nói chuyện tiếng Annam và tiếng Phangsa

Guide de la conversation annamite – 1885

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 01

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 02

Noi chuyen tieng An Nam - TVK 03