Tư tưởng Phật giáo 

trong   

Văn học thời Trần

Nguyễn Vĩnh Thượng

Toronto

2021

Kính dâng hương linh

thân phụ Nguyễn Vĩnh Phát  

&

thân mẫu Nguyễn Thị Quỳnh

Copyright @2021 by Nguyễn Vĩnh Thượng.  All rights Reserved. Toronto, Canada, January 2021.  First Edition. – Printed in the United States of America, 2021. – Distributed in the USA by Lu Lu Press, 2021.


Góp ý phê bình thư về:   vinhthuong.toronto@gmail.com