Ngự-Tứ Tự-Văn Diễn-Thuật

Lettre de S. M. l’ Empereur Đồng-Khánh à Pétrus J.-B. Trương-Vĩnh-Ký (1886)

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 33

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 34