Ngự-Tứ Tự-Văn Diễn-Thuật

Lettre de S. M. l’ Empereur Đồng-Khánh à Pétrus J.-B. Trương-Vĩnh-Ký (1886)

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

 

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 01

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 02

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 03

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 04

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 05

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 06

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 07

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 08

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 09

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 10

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 11

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 12

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 13

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 14

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 15