Ngự-Tứ Tự-Văn Diễn-Thuật

Lettre de S. M. l’ Empereur Đồng-Khánh à Pétrus J.-B. Trương-Vĩnh-Ký (1886)

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 16

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 17

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 18

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 19

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 20

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 21

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 22

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 23

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 24