Xóm Đình của tôi

Sen Trắng (PKý 70-77)

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký 2002, hội Ái hữu CHS Petrus Ký Bắc California)