Vinh danh Thầy Trương Hữu Tước

Petrus Ký Nam Cali

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký Nam Cali năm 1995)