Văn Hoá và Văn Minh

Giáo sư Trần Cảnh Hảo

(Nguồn: Văn Hoá nguyệt san, bộ mới số 1, tháng 4 – 1955)

(Sưu tập: Võ Phi Hùng)

Lớp đệ Nhị C Petrus Ký 1957 với giáo sư Trần Cảnh Hảo.